Анҥамта анҥанич!

САХА-ПЕЧАТЬ, Илкэн. Ньока төөрэҥнэн ииндьидди Иҥэньгидэ буг ҥунмирэлбэн һуну кубэчуссэн эмэдди Анҥамта анҥанич мэргэндукуй эскэрэм, һоокамкаттам! Навуси бэкэчэн ирбэт анҥаниньун эмэбдэн. Дьулэски һойа ай һуну алаттан, абгару эмудэн, өруси һойа бидэн. Тар биникэн 2021 анҥаниду навусил һойал-да бичэ бисиклэтэн, ибгалкан-да бисин, теми аич ирбэт анҥанив һиргэтникэн иранугарда. Дьулэски гургэвчидьэнгэлдэ, мэнэтэкэлбур төрутмэтникэн,одьаматникан ииндьидгэлдэ! Аймакань!

2022 анҥани Эньтилду аанибдьин,теми би һунду эньин дьугулин дьонтуми аанидакун.

Эньинди

Иадук-та одьарам
Эньми би айаврам
Ҥөлдэньэ мусман
Ньамси тиҥмэн.

Тэмбэньэ ҥалалдьи
Мину көмнудьин
Дьэлбэрси дылгандьи
Бадикартан миалуччин.

Би исудьим,тандадьим
Эгдьэн бэй оодьим.
Эньинди эрэгэр Бэлдэи мандуччим.

 

Эрэв дьонтум һурэлньумур таткачалда. Эмни анҥаниду эньтилбур дьугулин һойач  дукчип, ай төөрэлбур аанидьип. Тачин эрэгэр бидэн.

З.А.Степанова, Һэбээн билэкэн

Автор фотон нян Елена Протопопова типкэнчэн фотон

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *