Бугу Томпо. Стихи о родине

САХА-ПЕЧАТЬ, Илкэн.  Из рубрики «Творчество наших читателей»

Мы публикуем стихотворения и песни Тамары Лебедевой-Абрамовой на эвенском языке. Это стихи о своей родине — селе Тополином, реке Томко, о красивейшей природе Томпонского района.

 

 

 

 

 

 

Бугу Томпо (Икэ)

Би бугу эгдэке, эгдэке.

Би бугу Томкову нодаке.

Дэрэндук урэкчэр додукун

Эенни ач муднач, эенни.

Нелтэн тала аич холкаңчин.

Дэрэнни теми Нелтэк гэрбэн.

Мэңэмдэс оватта урэкчэр.

Няму боритта тɵртэнни.

Томкичавчин ңонам хоч ңонам

Или тали ноңан малтутнан.

Ңɵлдэлдэн горинак ңэринду

Чулбаня нямңалтам кɵеттэн.

Ядукта нодатмар, аитмар

Би бугу исучэ тɵрэңу

Тачинда эркэдьим бэйэлбу

Ноңартан хоч аич хаввотта.

 

Гулун

Θримнин гулум гулдам

Мɵв мɵлдьидьи

Олдаванду нокрам екэи

Екэву киңилдан: киң –киң

Ноңан ɵрэлдэн – тек хуйэлдьин….

Дялбу палаткав тэвчэл

Диңаңакан илаттан.

Дьютаке унңэ додун

Нечэ,хэвтэ анңамта.

Оран ɵкэндьин ɵкэндьэпчэ

Чай дьютан тɵлинэк хавран

Хилапча уямкан улдэн

Ядукта далда!

Омолгот тɵлин эвидгэрэн.

Нечэ додун дилантакан ичуврэн.

Нелтэн аич холкаңчивран

Бинит ңэрин биврэн.

Аяке бидьэкэт анңанил

Тек бичэмдэс дьомкатми.

Кɵеттэм гулун тоггон

Тачинта ичин таракам биврэн….

 

Бугат

Томпо окат додун

Эгден мэвдин хэедун

Мут биддэп эвэсэл

Адукукар бэйэл.

Иңэнь тɵр моңандун

Мут дялти ɵтэрэпэч

Орам иргэтникэн

Кɵсчиникэн бидгэрэр.

Эрэликэн урэкчэрни

Гэрбэлкэр бэкэччэнни

Бардала Улгэнтэ улбэлдэн

Илан хэе ɵгинэк коечиддэн.

Хэен –эйэн, хэен гɵникэн

Ямигул мулгачиддан.

Илан герой гэрбэдьин гэрбуптидьи

Хокаңчиддан урэчин.

Бохагандьа

горинак ичун

Тадук Бургавалкан хен

Эгдьэн,ңонам окат.

Невчэкэлкэн,уямкалкан

Оранду ай оңкалкан

Тугэнидк ɵликилкэн.

Дюганиду олдалкан.

Теми эрэк окат

Ай билэк эвэнду

Биврэр,биддэ, бидьир

Эрэгэр,эвэхэл мэн бугдур!

 

Томко окат (Хэдьэ)

Томко окат, Томко окат

Эйэхнивэн,эйэхнивэн

Долчинарап, долчинарап

Кɵйэтнэрэп,кɵйэтнэрэп

Аич бидэн бугат, бугат

Мандугалда, мандугалда.

Улэгэлдэ, улэгэлдэ.

Хокаңчигал мэн тɵрңңдьюр

Эгэл омңар хавди бинив

Аю нямав тадук гагал

Дюлэски-дэ хɵругэлдэ

Эвэн гэрбэн эрэгэр бидэн

Тачин гɵңэл, тачин бигэл..

 

Эгдьэн кухин

Бавач инэңив

Гɵнчэл муттэки

Бадьич бадьикар

Кухин одиван.

Няри бэкэчэн

Кухиндулэ хɵрчэл

Дялбур эмэнчэл

Хурэлтэн хоңалчал.

Эвэсэл таракам

Бугдур гургэврэр

Хинмач манудан

Тар кухин , мандуврар.

Хоя бэй бэриптин таду

Тɵрэңур дихутми.

Эгдьэн кухинду эттидюр

Героял одиттан эмэпчэл.

Адивда анңанив ңэндин

Тар кухин.

Тала-да эвэхэл бихиттэн.

Хоя бэй эч мэрин дюлаи

Илэгул гор тɵрлэ дэсчихнэ

Гэрбэвуттэн ханикан

Эрэгэр дьоңчидьир ноңмуттан.

 

Гэлэвун

Хоя тɵрлэ бивэттив

Ятакам мямхив иттив

Кɵеттив гяки хякитав,нечэлбу

Мучит унңэвэн гэлэрив.

Урэкчэрбу ичэмхив

Биракчарбу долчимхив

Илэдэ хɵрми

Тачикан гэлэвух бивэттэн.

Балдача тɵрэңу

Нян орал ичуврэр яхалду

Хонңачар эңтинтэн иврэн

Кулин-да тɵрэмэн долчимхам.

Он-да гɵми мэн буги

Ядук-та гэлэвэттэм би!

 

 

Тамара Лебедева-Абрамова, с. Тополиное

 

Читайте также:

Любовь Демина: Хаи́н кусиэ́пэ эльидьоо́ҥитэй/Если исчезнут комары

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *