Нэҕньиҥур өрэҥчиникэн бакалдагал!

САХА-ПЕЧАТЬ, Илкэн. Бэйил-дэ,төөр ойлан иини кубэчэн өрэҥчиникэн бакалдарин анҥани һээн бисни. Эрэк Нэҕньиҥэт ( поздняя весна).

Төллэ чэлэн миаларан: иманра унчэлэн,ньөчэккэр эҥээнэ төөрдук, нооды Һусиндьал,чиввекэл,эрбэчиндьэл,ниэкичэр ньаньиндули ,балданҥа бугтикивур мэриҥчими, Һэсэндьур улбуулрэ. Эҕдьэндьэр окатаҥалти бөкэсур океантаки ирасна,көчукэр биракчар һагарсич чараласна. Ҥонам иҥэньси тугэниду, бөкэс һэрдэдун дилгантан нипкубэддэҥмэн, чөлкэс ааҥар. Орарти һэсэндулэтэн элэкэс балдача һонҥачачар эҥтиндьитэн милтэрэнни.Тачин мокиҥала чэлэн миалран,икэлрэн,төөрэснэн .Бэил мэргэнтэн өрусич дьалабгин.Таррочин өрустук ҥи,иак этэн икэмсэ,эскэмсэ? Эр би ньан, дьонтуралдьи нэҕнив эскэникэн , өрэҥчири мэргэми аҥарам. Таҥалда,икэлдэ,өрэҥчилдэ! Эрэв нэҕниду, карантинду тэгэтникэн ,дуктаҥи дьонтуралби һунду, таҥамҥалду, аанидакун.

Тугэни һөррэн ( Ушла зима)

Иҥэньси тугэниҥэт һөррэн

Алаттаҥат нэҕньиҥэт эмрэн,

Һутар ньөлтин гарпудни,

Ньобати имианра унни,

Тургунь биракчар эйэснэ,

Икэвур чукичар икэлрэ.

 

Һэпкэлэҥу мэринни ( Трясогузка вернулась)

Һэпкэлэҥу алака!

Гудьэйсиҥу , дороваа!

Һооч-та һину гэлэрив,

Нэҕньиду алаттив.

Эньму эмчэҕчинни

Өрэҥчирэм һинтэки

Ньан-да дэгэнэнни

Дьууву эрэли.

Инэҥичэм чөптэрэ

Һипкатми һэпкэлэм

Эсэм тачикан баалра

Айаврам һэпкэлэм.

 

Дэгилбу бакалдарап (Встречаем птиц)

Боланиду иранудаҥат

Дэгиҥэлти эр эмрэ

Айаври бугтакивур

Умаккавур оочидавур.

Иак ноҥматан тачин

Элгэгрэчэ эртэки бидьин?

Горийа-нук эмури тачин

Иак эҥи бичэдьин?

Тарак бичэдьин

Балданҥа бугатан эҥин

Тарак айавнадук һулэк

Иак бидьин һөнтэ?

Тачин бугтакивур дэгэдьэнчэлбу

Одьаакит мутту бисин.

Пэктэрэвундьур дэпкэтникэн,

Экич бакалдар бисин.

Он-а-си ньэкэбдьин гу?

Бэилбу улиттэвур эмчэдьир

Тачин һөвкидук ньунэмчэ бидьир

Муту төйдэвур, айдавур.

Тэкэн дэгилду бидэн!

Таракам бэилдук.

Бинит иткан таррочин

Һөвкидук ньуунэвчэ бичээдьин.

 

Мэрлэнкэ (Подснежник)

Иманра дьапкалин.

Бөкуҥэ төөру табдас

Һооньи ноды ньөчэккэн

Иасали ааҥан бэлтэс.

Ҥонам тугэнив чилдаридус ,

Мэргэмус миалун, өрэмкэнни.

Нонап нэҕньирэп ньөчэҥэс

Чураҥакан эр эҥэнни.

Биниду өруси тарак,

Илун һоони бидэс.

Ургэлбу чилдадас

Ээридни ньөчэчэн тарак.

Төөҥкэли ,айавли

Гиачами мэрлэнкэв!

Бинилий һөлбутли

Нооды мэрлэнкэв !

 

Ньан эр би ньучидыдук гиавану эрэк һээдун тулматтаҥи нээдэкун.

Нэҕнид у мут эрэгэр нонап мөө эйэснивэн,дэҕри дэги эмривэн бакалдаваттап. Таду дэҕил дьугулитэн дьонтуралбу таҥҥоттап. Эрэв анҥану карантин муту һооч һоиттан. Тар биникэн куҥаҥалди , горинук биникэн (дистанционно), дьонтуралбу ,и кэлбу һупкутэтэн бөөкэттэм. Һаан куҥал укал дөмҥэтки төөтэснитэн.

Эрэк икэчэм , көчукэн биҥсив һупкучимҥэв таткаччан.Тарав тиикэрлэн дьооҥчирам. Гэ,тиик тулмиаччаи нээдэкун.

Нэҕньиҥкэнти (Веснянка)

Дукчан Алёна Степовая. Тулматтан эвэдиду Зоя Степанова

Биракчаккар эйэснэ

Иманра –бөкэс аччал

О,мөөдэ, о,мөөдэ

Иманра-бөкэс аччал

Чиввекэндьэл эмэргэр,

Чукичачар абалал.

Чиввекэл, чиввекэл.

Чукичачар абалал.

Нэҕньиҥкэмур эскэми

Икэккэрбур икэрэп

Икээрэп ,икэрэп

Нэҕньиҥкэмур ээрирэп!

 

Зоя СТЕПАНОВА. Эври унма, 2020 анҥаниду

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *